Hírek

Tűzifa támogatás 2017

HIRDETMÉNY

 

 

 

Szany Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásban részesült. 

 

A tüzelőanyag támogatást tűzifa támogatásként biztosítja a rászorulóknak a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 8/2015.(XI.25.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Ör.) foglaltak figyelembevételével.

 

Az Ör. 2. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy szociális rászorultság tekintetében a kérelmek elbírálásánál mely személyeket, családokat kell előnyben részesíteni.

 

Szociális célú tüzelőanyag támogatást elsősorban az a szociálisan rászorult személy kérelmezhet, akinek háztartásában a fűtés fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosított, az egy főre jutó havi jövedelem családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000.- Ft), egyedül élő esetében a 300 %-át (85.500.- Ft) nem haladja meg és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

 

A kérelmek elbírálásakor előnyt élveznek azok a személyek, akik

-         aktív korúak ellátásában,

-         időskorúak járadékában részesülnek,

-         a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű családban élnek,

-         aki egyedülálló nyugdíjas,

-         a 70 év feletti házaspár,

-         aki gyermekét egyedül nevelő szülő,

-         akinek családjában tartós beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él.

-         aki települési támogatásban részesül.

 

A háztartásonként biztosított tűzifa mennyisége legfeljebb 5 m3 lehet.

A kérelmek elbírálása a polgármester hatásköre.

 

A támogatás iránti kérelmet 2017. október 24-től 2017. december 16-ig lehet előterjeszteni a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalban.

A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek a saját és a házastárs tagjainak jövedelmi viszonyait a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia.